پرسشنامه مقیاس خودکنترلی

پرسشنامه خود کنترلی تانجی - روان شناسی - روان راهنما

پرسشنامه خود کنترلی تانجی دارای 13 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان کنترل افراد بر ... در پژوهش تانجی و همکاران (۲۰۰۴) روایی این مقیاس با ارزیابی همبستگی آن با ...

پرسشنامه خود کنترلی تانجی - مادسیج

(شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه). خود ... یکی از ابزارهایی که برای سنجش خود کنترلی کاربرد دارد پرسشنامه خود ... مقیاس هولمز و راهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی (مقیاس استرس) ...

دانلود رایگان مقیاس خود کنترلی 36 آیتمی – تانجی و همکاران ...

دانلود پرسشنامه، مقیاس، تست و آزمون استاندارد و رایگان ... دانلود رایگان مقیاس خود کنترلی ۳۶ آیتمی – تانجی و همکاران ۲۰۰۴ ... مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت.

Archive of SID بینی خودکنترلی براساس نگرش مذهبی ... - SID.ir

خویش را مورد ارزیابی قرار دهد، یا به عبارتی به خود کنترلی ). )self-control ... و آزمون آماری. رگرسیون خطی استفاده شد. به منظور اجرای پرسشنامه. ها، ، مقیاس. های. مذکور در ...

پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم 13 ماده ای)کلید

پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم 13 ماده ای) پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم 13 ماده ای) ... 1- مقیاس خودکنترلی ادراک شده کودکان هومفری (CPSC).

دانلود رایگان پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم 36 ماده ای ...

برچسب گذاشته شده توسط : دانلود رایگان پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم 36 ماده ای) ... 1- مقیاس خودکنترلی ادراک شده کودکان هومفری (CPSC).

بررسی بار آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه

ر کنترل. موثر زوجین و آموزش خود کنترلی موثرتر بوده است. همچنین تغییرات ایجاد ... این پرسشنامه دو خرده مقیاس شامل خودکنترلی اولیه و خودکنترلی منع کننده دارد که ...

پرسشنامه خود کنترلی ویلکاکسون - سامانه فروش فایل پژوهشگران

در عین حال نمره کلی به دست آمده از این مقیاس بیانگر میزان خود کنترلی است. پایایی و روایی. ضریب پایایی این مقیاس با استفاده از روش آلفای ...

پرسشنامه خود کنترلی تانجی - ایران سنجه

مشخصات فایل پرسشنامه خود کنترلی تانجی. روایی و پایایی: دارد. روش نمره گذاری: دارد. مقیاس نمره گذاری: 5 درجه ای لیکرت. تفسیر: دارد. تعریف مفهومی: دارد.

پرسشنامه خود کنترلی تانجنی و همکاران ۲۰۰۴ - ایرانیان پژوهش

پرسشنامه خود کنترلی تانجنی و همکاران ۲۰۰۴. مقیاس خودکنترلی. ۱) معرفی مقیاس خودکنترلی و روایی و پایایی آن. این آزمون در سال ۲۰۰۴ توسط تانجنی و همکاران، تهیه ...

دانلود رایگان پرسش نامه خود کنترلی تانجی - ایران مشاور

خود کنترلی به عنوان اعمال کنترل خود به وسیله خود تعریف می شود(موراون و ... یکی از ابزارهایی که برای سنجش خود کنترلی کاربرد دارد پرسشنامه خود ...

دانلود پرسشنامه مقياس خودکنترلي تانجي و همکاران

دانلود پرسشنامه مقياس خودکنترلي تانجي و همکاران. مشخصات « پرسشنامه مقياس خودکنترلي تانجي و همکاران ». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. نحوه نمره گذاری: ...

مقیاس خودکنترلی ادراک شده کودکان هامفري بوبوک

... مقیاس خودكنترلي درون‌فردي، خودكنترلي ميان‌فردي، و خودسنجي را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط عاصمی (1394) اعتباریابی شده است.

پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم ۳۶ ماده ای)

صفحه نخست » پرسشنامه » پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم ۳۶ ماده ای) ... دانلود رایگان پرسشنامه خود کنترلی , دانلود رایگان مقیاس خود کنترلی ۳۶ آیتمی , روایی و ...

مقیاس خود کنترلی یا خود نظارتی (فرم کوتاه) تانگی و ... - uyf278

مشخصات فایل تعداد صفحات 3 حجم 107 کیلوبایت فرمت فایل اصلی pdf دسته بندی پرسشنامه توضیحات کامل قسمتی از متن : مقیاس خودکنترلی خود ...

دانلود رایگان پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم 13 ماده ای) - فایلوز

این پرسشنامه دارای 13 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان کنترل افراد بر خودشان است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در ...

پرسشنامه استاندارد خود کنترلی کودکان - کوپر

معرفی پرسشنامه. مقیاس خودکنترلی ادراک شده کودکان (CPSC) توسط اورا لین هومفری در سال ۱۹۸۲ ساخته شده است که از ۱۱ گویه و ۳ خرده مقیاس خودکنترلی میان فردی ...

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ و ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺮ اﺳ

اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ و ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺎز و اﻋﺘﻴﺎدآور، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ... ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗ. ﻮﺳـﻂ. 476 ... اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاﻃﻲ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮدﻧﺪ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ واﺣـﺪ از ﻣﻘﻴـﺎس ﺧـﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ وﺧـﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ. 42/0. و.

پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم 36 ماده ای) – topology

... تانجی,پرسشنامه خود کنترلی,پرسشنامه خود کنترلی تانجی,خود کنترلی,خود کنترلی تانجی,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه استاندارد,مقیاس خودکنترلی تانجی

راهنمای پرسشنامه خود کنترلی - مرکز توانمند سازی ذهن

راهنمای پرسشنامه خود کنترلی / درمان لکنت زبان / درمان قطعي و غيرقابل بازگشت ... این مقیاس با توجه به چنین وجوه متمایزی شاخص‌های خودکنترلی را مطرح کرده است.

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان ﭘﺮﺳﺘﺎران - فصلنامه روان ...

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻼﺋـﻢ اﺧـﺘﻼﻻت رواﻧـﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي، اﻓﺴـﺮدﮔﯽ،. اﺿﻄﺮاب و ... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي آن.

اه آن راهبردهای خودکنترلی بر کودکان طالق ای برنامه مداخله اثربخشی

خود کنترل. ی. آن. ها. ازنظر. معلمان، والدین، رهبران گروه و خود کودکان. بررسی. کر. د . به. عقید ... دو. جلسه. متوالی و یا سه جلسه متناوب. بود. ابزار پژوهش .1. پرسشنامه. خودکنترلی. ادراک. شده. کودک. نا ... 2. children's perceived self-control scale (CPSC) ...

مقیاس خود کنترلی ادراک شده کودکان هومفری (CPSC) – همانندجو

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ...

مقیاس خود کنترلی | مرجع دانلود پرسشنامه

مقیاس خودکنترلی. خود کنترلی به عنوان اعمال کنترل خود به وسیله خود تعریف می شود(موراون و بامیستر، ۲۰۰۰ ). کنترل خود با حوزه های گوناگونی مانند شناخت، هیجان ...

A Comparative Study on Emotional Regulation, Self- control ...

تنظیم. هیجان. ) CERQ-10: Emotional Regulation Questionnaire. و(. پرسشنامه. خود. کنترلی. ) ... گویه تشکیل شده است که دارای دو خرده مقیاس ارزیابی مجدد ). 1. یگو.

مقیاس خود کنترلی یا خود نظارتی (فرم کوتاه) تانگی و ... - www8

پس از مدتی تانگنی و همکاران فرم کوتاه مقیاس خود کنترلی را نیز ارائه کردند. فرم کوتاه دارای ... تعداد مولفه: مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه).

راهنمای مقیاس ارزشیابی خود کنترلی ( SCRS )

فروش انواع پرسشنامه جزوه تحقیق نمونه سوالات. ... مقیاس ارزیابی خود کنترلی در سال ۱۹۷۹ توسط کندال و ویلکاکس به منظور سنجش میزان کنترل کودکان بر خود ساخته ...

پرسشنامه رایگان -

پرسشنامه رایگان مقیاس کنترل درونی – بیرونی (I-E-Scale) ... پرسشنامه رایگان بررسی رفتارهای خود تخریبی بین زنان شاغل و غیر شاغل ...

پرسشنامه‌ مقياس خودکنترلي

دسته بندي : عمومی » پرسش نامه
پرسشنامه‌ مقياس خودکنترلي

دانلود پرسشنامه‌ مقياس خودکنترلي،
در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

معرفي مقیاس خودکنترلی و روایی و پایایی آن
روش نمره‌ گذاري مقیاس خودکنترلی
عبارات
دسته بندی: عمومی » پرسش نامه

تعداد مشاهده: 2699 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 4

حجم فایل:73 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش.
نام محصول : پرسشنامه مقیاس خودکنترلی
شناسه کالا : PR1764
قیمت : 9000 تومان
مرجع nikanlink
برچسب ها
قیمت : 9000 تومان
افزودن به سبد خرید

آخرین فروشگاه های بروز شده